Programma

Energie

Naast mobiliteit wordt energie een van de topprioriteiten in de toekomst voor Vlaanderen en zijn gemeentes. Het gaat zowel om energieproductie als energieconsumptie. Het uiteindelijke doel moet zijn om een klimaatneutrale samenleving te bereiken. Dit zal niet eenvoudig zijn. Toch moeten er nu al knopen worden doorgehakt. Groen Jabbeke wil daarbij het voortouw nemen om te streven naar een klimaatneutraal Jabbeke.

 

We willen dit realiseren door hernieuwbare energie alle kansen te geven in Jabbeke. De bestaande infrastructuur moet dan ook voorzien worden van zonnepanelen. Heel wat gebouwen die reeds decennia oud zijn, scoren slecht wat isolatie betreft. Het gemeentebestuur zou een natuurlijke reflex moeten ontwikkelen om steeds naar een energiezuinige infrastructuur te streven wanneer verbouwingswerken zich opdringen.

 

Het gemeentebestuur kan de mogelijkheid overwegen om te investeren in grote zonnepaneelinstallaties die voeding geven aan hun gebouwen. Gebruikmakend van goede financiering en het betrekken van burgercoöperaties zullen zonnepanelen positief bijdragen aan het gemeentebudget en tevens burgers die niet beschikken over een geschikt eigendom voor de installatie van zonnepanelen de mogelijkheid bieden om hierin te participeren. Ze realiseert de gemeente hand in hand met zijn burgers de klimaatdoelstellingen.

 

De gemeente kan de inwoners ondersteunen door de gemeentelijke premies voor energiebesparende verbouwingen te verhogen.

 

De gemeente dient ook rationeel en efficiënt om te gaan met openbare verlichting. Op dit moment worden de straatlichten 's nachts reeds gedoofd. Dit zorgt voor een kleinere lichtvervuiling en energiebesparing. Dit zorgt ook voor een verhoogde veiligheid; zeker in het kader van woninginbraken. Inbrekers hebben baat bij goed verlichte wegen en wijken. Paradoxaal is het onveiligheidsgevoel echter groter geworden bij nogal wat inwoners. In samenspraak met de inwoners moet er gezocht worden naar oplossingen. Ten slotte worden grote gebouwen 's nachts uitvoerig belicht. Dit oogt zeer mooi, maar de vraag dient gesteld te worden of dit wel de moeite waard is.

 • Energie

  Naast mobiliteit wordt energie een van de topprioriteiten in de toekomst voor Vlaanderen en zijn gemeentes. Het gaat zowel om energieproductie als energieconsumptie. Het uiteindelijke doel moet zijn om een klimaatneutrale samenleving te bereiken. Dit zal niet eenvoudig zijn. Toch moeten er nu al knopen worden doorgehakt. Groen Jabbeke wil daarbij het voortouw nemen om te streven naar een klimaatneutraal Jabbeke.

   

  We willen dit realiseren door hernieuwbare energie alle kansen te geven in Jabbeke. De bestaande infrastructuur moet dan ook voorzien worden van zonnepanelen. Heel wat gebouwen die reeds decennia oud zijn, scoren slecht wat isolatie betreft. Het gemeentebestuur zou een natuurlijke reflex moeten ontwikkelen om steeds naar een energiezuinige infrastructuur te streven wanneer verbouwingswerken zich opdringen.

   

  Het gemeentebestuur kan de mogelijkheid overwegen om te investeren in grote zonnepaneelinstallaties die voeding geven aan hun gebouwen. Gebruikmakend van goede financiering en het betrekken van burgercoöperaties zullen zonnepanelen positief bijdragen aan het gemeentebudget en tevens burgers die niet beschikken over een geschikt eigendom voor de installatie van zonnepanelen de mogelijkheid bieden om hierin te participeren. Ze realiseert de gemeente hand in hand met zijn burgers de klimaatdoelstellingen.

   

  De gemeente kan de inwoners ondersteunen door de gemeentelijke premies voor energiebesparende verbouwingen te verhogen.

   

  De gemeente dient ook rationeel en efficiënt om te gaan met openbare verlichting. Op dit moment worden de straatlichten 's nachts reeds gedoofd. Dit zorgt voor een kleinere lichtvervuiling en energiebesparing. Dit zorgt ook voor een verhoogde veiligheid; zeker in het kader van woninginbraken. Inbrekers hebben baat bij goed verlichte wegen en wijken. Paradoxaal is het onveiligheidsgevoel echter groter geworden bij nogal wat inwoners. In samenspraak met de inwoners moet er gezocht worden naar oplossingen. Ten slotte worden grote gebouwen 's nachts uitvoerig belicht. Dit oogt zeer mooi, maar de vraag dient gesteld te worden of dit wel de moeite waard is.

 • Communicatie

  De gemeente Jabbeke blinkt niet uit in communiceren naar de inwoners. We betreuren dan ook dat het infoblad niet langer wordt verdeeld. Er zijn zeker mogelijkheden om dit op een natuurvriendelijke wijze te doen door consequent gerecycleerd papier te gebruiken. Niet alle inwoners kunnen even vlot overweg met internet. We willen het infoblad opnieuw verspreiden met relevante informatie over de gemeente. Foto's van de leden van het gemeentebestuur hebben daarin geen meerwaarde.

   

  De website van de gemeente kan ook een update gebruiken. Hoewel er vooruitgang is geboekt, laat het gebruiksgemak te wensen over. Wanneer we de site vergelijken met die in andere gelijkaardige gemeentes, blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is. Alle informatie is aanwezig op de website, maar blijkt steeds moeilijk te vinden. In de toekomst zou het ook mogelijk moeten zijn om heel wat zaken te regelen via de website zonder dat u daarvoor naar het gemeentehuis moet komen.

 • Democratie en inspraak

  Democratie is een politiek systeem dat steeds evolueert. Inspraak van de burger over het beleid kan zowel bevorderd als beperkt worden. De gemeente Jabbeke kent een aantal adviesraden waarin burgers zetelen en waar er adviezen worden geformuleerd naar het bestuur. Onder druk van de progressieve oppositiepartijen zijn de adviesraden opgewaardeerd doorheen de voorbije legislaturen. Hoewel hierdoor meer burgers worden betrokken bij de besluitvorming, blijft het voor de meeste inwoners eerder beperkt.

   

  Groen Jabbeke kiest resoluut voor het bevorderen van de inspraak van de inwoners. We willen hiervoor een spreekrecht invoeren in de gemeenteraad. Om er voor te zorgen dat de gemeenteraad niet overschaduwd zou worden door dit spreekrecht, kan dit aan regels onderworpen worden. Zo kan het uitoefenen van het spreekrecht per persoon beperkt worden in agendapunten, tijd en aantal per jaar en dient vooraf aangekondigd en geregistreerd te worden. Op deze wijze kan elke inwoner zich uitspreken over thema's die hij/zij belangrijk vindt en wordt de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur vergroot.

   

  Het oprichten van wijkraden met vertegenwoordigers kan ook een interessant instrument zijn om de burger meer te betrekken bij het beleid. De vertegenwoordigers kunnen dan een afwijking krijgen op het reglement van de gemeenteraad om de bezorgdheden van hun buren over te maken aan de gemeenteraad. Het kan interessant zijn om hiervoor tijdelijk een participatieambtenaar aan te stellen. Andere West-Vlaamse gemeente hebben dit reeds succesvol geïmplementeerd. 

 • Veiligheid en openbare orde

  Een veelvoorkomend misdrijf in onze gemeente zijn de woninginbraken. De nabijheid van de E40 is een van de grootste redenen daarvoor gezien deze misdrijven vaak gepleegd worden door rondtrekkende daderbendes. Het is belangrijk dat de burgers de politie verwittigen wanneer dit opgemerkt wordt en dat de politie dan ook tijdig ter plaatse is. Hier wringt het schoentje nogal vaak. De politiezone kouter is een vrij uitgebreide zone en omhelst vijf gemeentes die vaak andere accenten willen leggen op het vlak van veiligheid en politie. Groen Jabbeke pleit voor een herziening van de politiezone die meer in lijn ligt met de politiezones die bestaan in de buurgemeentes van Brugge. We willen hierdoor de aanrijtijden drastisch verminderen.

   

  Openbare ordehandhaving in onze kleine gemeente kadert voor een groot stuk in wat bekend staat als een GAS-reglement. GAS staat voor gemeentelijke administratieve sanctie. Gemeentebesturen kunnen bepaalde handelingen bestraffen die door de wetgever uit het strafwetboek zijn gehaald. Het gaat bv over geluidsoverlast, het hinderen van het verkeer, bepaalde handelingen op het openbaar domein,... Dit GAS-reglement dateert reeds van 2008 en is dringend aan herziening toe. Groen Jabbeke pleit er voor om de invulling van dit reglement te herzien in samenspraak met de inwoners. Het zijn immers de inwoners zelf die het best weten wat als storend wordt gezien en waarvan men vindt dat er moet kunnen worden opgetreden.

   

  De gemeente Jabbeke kent reeds een aantal decennia het probleem van transmigranten. Het fenomeen is niet nieuw, maar kent de laatste jaren wel een verhoogde intensiteit. Ganse groepen trekken op allerlei tijdstippen door de dorpskern van Jabbeke of overnachten op plaatsen die daar allesbehalve voor voorzien zijn. Dit gaat logischerwijze gepaard met heel wat afval, menselijke uitwerpselen en overlast. Hoewel inwoners heel wat medeleven en begrip hebben voor de moeilijke situatie van deze mensen, is het blind blijven voor en het niet aanpakken van deze problematiek ontoelaatbaar. Het probleem van transmigratie is complex en internationaal. Een lokale overheid kan dit niet oplossen, maar kan wel de regie in handen nemen om de lokale overlast in te dijken.

  Groen Jabbeke pleit voor het aanbieden van een minimale vorm van opvang en hygiëne om deze problemen aan te pakken. Samenwerking met de nabije gemeenten en de provincie is daarbij cruciaal. Het biedt de mogelijkheid om de problematiek te beheersen. Door transmigranten samen te brengen, kan men er mee aan de slag gaan; hen constant wegjagen heeft nog geen enkel positief resultaat opgeleverd. Bij een vorm van minimale opvang kan de politie zich ook focussen op wat echt belangrijk is, namelijk de strijd tegen mensensmokkelaars.

 • Mobiliteit

  Mobiliteit in onze gemeente is steeds een knelpunt geweest. Elke deelgemeente kent wel zijn specifiek probleem. Een aantal voorbeelden kunnen dit verduidelijken. Stalhille kent een moeilijke verbinding met andere gemeenten en overdreven snelheid komt vaak voor. De ochtend -en avondspits in Varsenare dorp is gewoonweg hallucinant. Afrittencomplexen met bizarre routes die je tweemaal over dezelfde brug doen rijden. Een rondpunt aan garage Cools waarvan het nut nog steeds niet duidelijk is. Fietspaden die er erbarmelijk bij liggen of gewoon nooit zijn aangelegd zoals in de stationsstraat. We kunnen wel nog even doorgaan. Binnenkort wordt het pas echt een uitdaging wanneer alle geplande verkavelingen gebouwd en bewoond zullen zijn. Nochtans is er mobiliteitsplan, maar de nodige maatregelen worden gewoon niet uitgevoerd.

   

   

 • Senioren

  Jabbeke kent een behoorlijk seniorenbeleid. Plaatselijke seniorenorganisaties krijgen voldoende steun vanuit de gemeente. Ook via het ocmw wordt er via allerhande diensten voor gezorgd dat mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen verblijven. De gemeente heeft ook het geluk dat er een WZC (woonzorgcentrum) is gevestigd op ons grondgebied waar de senioren op hun oude dag kunnen genieten van kwaliteitsvolle zorg. Door plaatsgebrek kunnen niet alle senioren uit onze gemeente er opgevangen worden. Nochtans is het voor senioren belangrijk om in de eigen gemeente te kunnen blijven. Vaak kennen de bewoners elkaar al vele jaren wat hun levenskwaliteit verhoogt door de onderlinge sociale contacten. De bouw van een gemeentelijk wzc is echter een behoorlijk zware kost; zeker als er al initiatieven bestaan. Toch zijn er alternatieven om het plaatsgebrek op te vangen.

   

  Groen Jabbeke pleit voor investeringen in kleine woonzorghuizen. Deze huizen kunnen ingepland worden in de dorpskernen waardoor de zorgbehoevende in zijn eigen deelgemeente kan blijven en van dezelfde zorg kan genieten. Het bestuur dient hiertoe te investeren in patrimonium.

 • Cultuur

  Kunst en cultuur is echt overal. Het brengt mensen samen en laat onze steden en gemeenten bruisen. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken. Jabbeke heeft nood aan een eigen en volwaardig cultuurbeleid. We beschikken over 2 recent gebouwde gemeentelijke podiumzalen maar deze worden maar zelden gebruikt. Cultuur is meer dan het uitdelen van subsidies aan de plaatselijke cultuurverenigingen. Wij pleiten voor het in dienst nemen van een cultuuranimator die een eigen en sterke programmering uitstippelt. Nu zijn we teveel aangewezen op de buurtgemeenten.

  De bibliotheek is een belangrijke schakel binnen de versterkte deelgemeenten. Groen Jabbeke pleit dan ook voor een evenredig aanbod in de bibliotheken van de deelgemeenten. De openingsuren van de bibliotheken moet zich vooral toespitsen op de tijden dat de mensen thuis zijn. De bibliotheek kan ook meer zijn. Zo kan er ook een ticketbalie zijn met naast de verkoop van tickets voor culturele evenementen in en buiten de gemeente ook verkoop van b.v. "de lijn" abonnementen. Ook gemeentelijke toeristische diensten kunnen er in onder gebracht worden.

 • Personeel

  Een van de beleidsdoelstellingen van het huidige bestuur is het beperken van de personeelskost zonder kwaliteitsverlies aan dienstverlening. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd door gepensioneerd personeel niet te vervangen. Logischerwijze heeft dit een weerslag op de geleverde dienstverlening. Minder mensen moeten nu meer taken uitvoeren in dezelfde tijd en dat is niet langer haalbaar. Voornamelijk bij de groendienst wordt dit concreet wanneer we het grote aantal klachten over wildgroei op het publiek domein overschouwen.

   

  Groen Jabbeke wil meer personeel aanwerven, zodat de dienstverlening waar de burger voor betaald niet in het gedrang komt en  kwaliteitsvol is en blijft. De gepensioneerde werknemers moeten vervangen worden. Bij voorkeur wensen we jonge mensen aan te trekken om hen zo een eerste werkervaring aan te bieden. Daarnaast is het ook belangrijk om ervaren personeel aan te trekken om de kwaliteit te waarborgen.

   

  Ten slotte willen we het gemeentepersoneel tegemoetkomen door steeds kwaliteitsvol materiaal aan te kopen ook als dit betekent dat de prijs wat hoger is. Dit materiaal betaalt zichzelf terug, omdat het een langere levensduur heeft.

 • Financiën

  Een gemeentebestuur dat een onderbouwd beleid wil voeren, dient steeds een werkbare begroting op te maken. Dit betekent dat men keuzes dient te maken over inkomsten en uitgaven. Daarnaast is het steeds raadzaam om een buffer aan te leggen voor onvoorziene kosten. Ten slotte is het afbouwen van de gemeenteschuld zeker een punt dat men niet kan negeren. Een schuld weegt namelijk op het beschikbare budget door de rentes en dit heeft zijn weerslag op uitgavenposten zoals dienstverlening en modernisering van infrastructuur. Men dient dus best te streven naar een schuldenvrije gemeente door gefaseerd aan schuldafbouw te doen.

  Groen Jabbeke wil aan deze uitdagingen tegemoetkomen door een realistisch financieel plan op te maken dat een mooi evenwicht probeert te vinden tussen inkomsten, schuldaflossing, investeringen en uitgaven.

   

  Inkomsten

   

  Aan de inkomstenzijde wil Groen Jabbeke discriminerende belastingen wegwerken. Een voorbeeld is de milieubelasting waar alleenstaanden vandaag 37,5 € en gezinnen 50 € betalen. Alleenstaanden worden proportioneel zwaarder belast en dit kan niet gerechtvaardigd worden.

  Verder willen we de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing, in de volksmond beter gekend als het kadastraal inkomen, laten dalen naar het gemiddelde van een woongemeente in landelijke zone. Jabbeke heeft steeds een hoger dan gemiddelde belasting geheven op uw eigendom. Deze legislatuur werden ze opnieuw verhoogd door een “onvoorziene” uitgave namelijk de factuur van de brandweerzone. De factuur is betaald, de belasting is er nog.

   

  Schuldaflossing

   

  Groen Jabbeke wil de schuldaflossing gefaseerd verder zetten om in de toekomst zicht te krijgen op een financieel gezonde gemeente. Er kan reeds bij aanvang een budget op zij worden gezet om dit te realiseren. Enkel inzetten op schuldafbouw is ook niet gewenst, want dit gaat ten koste van dienstverlening waar de inwoners uiteindelijk ook belastingen voor betalen. Daarom willen we dit gefaseerd aanpakken.

  We pleiten er voor om de gemeentelijke financiën onder te brengen bij banken die geen of weinig investeringsrisico's nemen. Deze banken hebben weinig tot geen gevolgen gedragen van de financiële crisis van 2008 en moesten dan ook niet kunstmatig van het faillissement worden gered. Ze werken eveneens via het systeem van ethisch beleggen. Zo wordt voorkomen dat uw geld en het geld van de gemeente geïnvesteerd wordt in wapenproducerende bedrijven of bedrijven die het niet nauw nemen met milieuverontreiniging.

   

  Uitgaven

   

  Groen Jabbeke wil de uitgaven rationeel beoordelen. Dit betekent niet dat we de vinger te stevig op de knip willen houden. Wel is het zo dat prestigeprojecten tot het verleden moeten behoren. Dit is echt niet meer van deze tijd. Geen enkel bestuur kan dit onzorgvuldig omspringen met belastinggeld nog verantwoorden.

  Groen Jabbeke wil volop inzetten op het herstellen en optimaliseren van de huidige gemeentelijke infrastructuur. Dit gaat dan over de wegen, de fietspaden, de riolering en afwatering, de gebouwen die door de inwoners vandaag gebruikt worden voor allerhande activiteiten, enz.

  In het kader van transparantie en efficiënt omgaan met belastinggeld willen we de openbare aanbesteding als norm herintroduceren. Op die manier kan het bestuur op zoek gaan naar de laagste prijs voor haar projecten met behoud van kwaliteit.

  Ten slotte willen we het gemeentepersoneel tegemoetkomen door steeds kwaliteitsvol materiaal aan te kopen ook als dit betekent dat de prijs wat hoger is. Dit materiaal betaalt zichzelf terug, omdat het een langere levensduur heeft.

   

  Investeringen

   

  Groen Jabbeke wil investeren in hernieuwbare energie. Met uit de pan swingende energieprijzen is dit bijzonder interessant geworden. In principe zou elk gemeentelijk gebouw met dergelijke technologie moeten voorzien zijn. Op lange termijn is het de bedoeling om te streven naar een klimaatneutrale gemeente.

 • Jeugd

  Het jeugdbeleid in Jabbeke beperkt zich vandaag tot de ondersteuning van de aanwezige jeugdbewegingen. Het gemeentebestuur bespaart ook hierin door de tarieven voor de logistieke ondersteuning van de jaarlijkse zomerkampen te verhogen. Groen Jabbeke pleit voor een maximale ondersteuning van de jeugdbewegingen zowel via subsidies als via het ter beschikking stellen van kwalitatieve lokalen.

   

  Groen Jabbeke pleit eveneens voor het heroprichten van een jeugdhuis. Om in een kwalitatieve begeleiding te voorzien willen we hiervoor een jeugdwerker aanstellen. Deze dient wettelijk een aantal activiteiten te organiseren wat zorgt voor een dynamiek. Een jeugdwerker kan ook verschillende functies combineren. Hij of zij kan de jeugdraad ondersteunen, een schakel zijn tussen de jeugd en jongerenwelzijn, het jeugdhuis beheren,... Samen met de jeugdconsulent staat een jeugdwerker in voor het vertalen van het jeugdbeleid naar het terrein.

 • Leefmilieu en Natuur

  De thema's leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening kan vandaag in het dichtbevolkte Vlaanderen niet meer los van elkaar gezien worden. Veranderingen in het ene domein hebben gevolgen voor het andere. Open ruimte wordt echter elk jaar schaarser. Groot-Jabbeke is een landelijke woongemeente waar de open ruimte voornamelijk bestaat uit landbouwgebied en bossen.

   

  Groen Jabbeke streeft dan ook naar een maximaal behoud van de open ruimte. We willen dit realiseren door een verkavelingstop in te voeren. Daarbij dient ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te worden herzien. Een aantal zones die nu staan ingeschreven als woonuitbreidingsgebied dienen dan ook geschrapt te worden en een nieuwe bestemming te krijgen.

   

  Groen pleit er voor om te investeren in natuurgebied en bos. De gemeente kan hiervoor zelf gebieden aankopen. De reeds aanwezige bosgebieden kunnen zo uitgebreid worden en in de poldergebieden kunnen maatregelen getroffen worden waardoor de oorspronkelijk fauna en flora ten volle tot ontwikkeling kunnen komen. Ook de gemeentelijke groendienst kan hier haar steentje bijdragen door met kennis van zaken het openbaar groen te onderhouden en zo kansen te bieden aan populaties die bedreigd zijn en daarbij een tijdwinst te realiseren in de werklast. Dit is de kern van een ecologisch groenbeleid.

   

  De gemeente dient ook volop in te zetten op de zogenaamde korte keten waarbij de afstand tussen producent en consument zo klein mogelijk is. De lokale middenstand heeft zelf al dergelijke initiatieven genomen zoals het aanbod van groenten en fruit bij een lokale vleeshandelaar. Het is dan ook belangrijk dat het gemeentebestuur deze initiatieven ten volle steunt. Dit kan op verschillende wijzen zoals bv logistieke steun of communicatie in gemeentelijke publicaties.

   

  Groen Jabbeke wil dit beleidsmatig ondersteunen door het oprichten van een landbouwraad, het behouden en versterken van de milieuraad en milieu-overtredingen consequent opsporen en vervolgen. Het is aangewezen om daarvoor een duurzaamheidsambtenaar aan te stellen.

 • Ruimtelijke ordening

  Groen Jabbeke zet zich in voor een verkavelingsstop. Een verkavelingsstop houdt in dat er geen nieuwe verkavelingen worden ontwikkeld om zo de aanwezige open ruimte te behouden.

   

  Een verkavelingsstop is niet hetzelfde als een bouw- of betonstop. De reeds aanwezige bouwgronden kunnen nog steeds bebouwd worden. Er worden echter geen nieuwe bouwgronden meer bij gecreëerd. Hiervoor dient het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te worden herzien. Een aantal zones die nu staan ingeschreven als woonuitbreidingsgebied dienen dan ook geschrapt te worden en een nieuwe bestemming als open ruimte te krijgen. Het gevolg van deze maatregel is dat de gemeente een toekomstgerichte beleidsvisie kan ontwikkelen zowel wat de open ruimte als de bebouwbare oppervlakte betreft.

   

  De invulling van de open ruimte gebeurt bij voorkeur in samenspraak en overleg met onder andere de betrokken inwoners, de aanwezige landbouwers, de Jabbeekse natuurverenigingen, de milieuraad, landschapsarchitecten, het Vlaams agentschap voor natuur en bos en het gemeentebestuur.

   

  De typische West-Vlaamse dorpskernen zoals we ze kennen, zullen in de toekomst onvermijdelijk verdwijnen en een meer stedelijk karakter kennen. Een woongemeente als Jabbeke zal hier niet kunnen aan ontsnappen. Door de nabijheid van centrumstad Brugge zal de bevolking in onze gemeente wellicht vlugger stijgen dan in andere landelijke gemeentes. Beleidsmakers kunnen deze evolutie niet tegenhouden, maar men kan wel een beleidsvisie ontwikkelen die er voor zorgt dat dit opgevangen wordt zonder open ruimte op te offeren. Bouwpromotoren zullen zich hier aan moeten aanpassen en creatief uit de hoek komen om de beperkte beschikbare ruimte optimaal te benutten. Het beleid kan voorwaarden opleggen waaraan nieuwe woonvormen moeten voldoen.

   

  Groen Jabbeke pleit er ten slotte voor om de trage wegen te beschermen, te herwaarderen of opnieuw open te stellen. Trage wegen zijn landwegels of kerkwegels die vroeger door het landschap slingerden en die kerken en dorpen met elkaar verbonden doorheen de velden. Het oorspronkelijk nut is reeds lang vergaan, maar deze trage wegen zijn wel uiterst geschikt om bijvoorbeeld te wandelen of te mountainbiken.

 • Waterbeheer en riolering

  Groen Jabbeke meent dat er dringend werk gemaakt moet worden van een efficiënt waterbeheer. Dit wordt door de klimaatverandering een thema dat in veel gemeentes in de toekomst erg belangrijk zal worden. Onze provincie wordt namelijk elk jaar opnieuw geconfronteerd met periodes van hevige regenval met overstromingen tot gevolg afgewisseld met periodes van langdurige droogte. Vrij recent in mei 2018 konden we vaststellen dat dit niet uit de lucht is gegrepen toen een aantal straten volledig onderliepen naar aanleiding van een heftig onweer. Dergelijke onweders zullen in de toekomst frequenter voorkomen. Groen Jabbeke wil deze extreme weersomstandigheden opvangen door noodzakelijk ingrepen niet langer uit te stellen. Deze ingrepen bestaan onder andere uit het structureel verbeteren van de natuurlijke waterlopen en het aanleggen van bufferbekkens waar de landbouw eventueel gebruik kan van maken in droge periodes om hun gewassen te besproeien.

   

  Ook het rioleringsnetwerk moet dringend geoptimaliseerd worden. Meestal grijpen beleidsmakers pas in als het water letterlijk aan de lippen staat. Groen wil dit vermijden door preventief te werk te gaan.