Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

Groen Jabbeke zet zich in voor een verkavelingsstop. Een verkavelingsstop houdt in dat er geen nieuwe verkavelingen worden ontwikkeld om zo de aanwezige open ruimte te behouden.   Een verkavelingsstop is niet hetzelfde als een bouw- of betonstop. De reeds aanwezige bouwgronden kunnen nog steeds bebouwd worden. Er worden echter geen nieuwe bouwgronden meer bij gecreëerd. Hiervoor dient het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te worden herzien. Een aantal zones die nu staan ingeschreven als woonuitbreidingsgebied dienen dan ook geschrapt te worden en een nieuwe bestemming als open ruimte te krijgen. Het gevolg van deze maatregel is dat de gemeente een toekomstgerichte beleidsvisie kan ontwikkelen zowel wat de open ruimte als de bebouwbare oppervlakte betreft.   De invulling van de open ruimte gebeurt bij voorkeur in samenspraak en overleg met onder andere de betrokken inwoners, de aanwezige landbouwers, de Jabbeekse natuurverenigingen, de milieuraad, landschapsarchitecten, het Vlaams agentschap voor natuur en bos en het gemeentebestuur.   De typische West-Vlaamse dorpskernen zoals we ze kennen, zullen in de toekomst onvermijdelijk verdwijnen en een meer stedelijk karakter kennen. Een woongemeente als Jabbeke zal hier niet kunnen aan ontsnappen. Door de nabijheid van centrumstad Brugge zal de bevolking in onze gemeente wellicht vlugger stijgen dan in andere landelijke gemeentes. Beleidsmakers kunnen deze evolutie niet tegenhouden, maar men kan wel een beleidsvisie ontwikkelen die er voor zorgt dat dit opgevangen wordt zonder open ruimte op te offeren. Bouwpromotoren zullen zich hier aan moeten aanpassen en creatief uit de hoek komen om de beperkte beschikbare ruimte optimaal te benutten. Het beleid kan voorwaarden opleggen waaraan nieuwe woonvormen moeten voldoen.   Groen Jabbeke pleit er ten slotte voor om de trage wegen te beschermen, te herwaarderen of opnieuw open te stellen. Trage wegen zijn landwegels of kerkwegels die vroeger door het landschap slingerden en die kerken en dorpen met elkaar verbonden doorheen de velden. Het oorspronkelijk nut is reeds lang vergaan, maar deze trage wegen zijn wel uiterst geschikt om bijvoorbeeld te wandelen of te mountainbiken.