Leefmilieu en Natuur

Leefmilieu en Natuur

De thema's leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening kan vandaag in het dichtbevolkte Vlaanderen niet meer los van elkaar gezien worden. Veranderingen in het ene domein hebben gevolgen voor het andere. Open ruimte wordt echter elk jaar schaarser. Groot-Jabbeke is een landelijke woongemeente waar de open ruimte voornamelijk bestaat uit landbouwgebied en bossen.   Groen Jabbeke streeft dan ook naar een maximaal behoud van de open ruimte. We willen dit realiseren door een verkavelingstop in te voeren. Daarbij dient ook het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te worden herzien. Een aantal zones die nu staan ingeschreven als woonuitbreidingsgebied dienen dan ook geschrapt te worden en een nieuwe bestemming te krijgen.   Groen pleit er voor om te investeren in natuurgebied en bos. De gemeente kan hiervoor zelf gebieden aankopen. De reeds aanwezige bosgebieden kunnen zo uitgebreid worden en in de poldergebieden kunnen maatregelen getroffen worden waardoor de oorspronkelijk fauna en flora ten volle tot ontwikkeling kunnen komen. Ook de gemeentelijke groendienst kan hier haar steentje bijdragen door met kennis van zaken het openbaar groen te onderhouden en zo kansen te bieden aan populaties die bedreigd zijn en daarbij een tijdwinst te realiseren in de werklast. Dit is de kern van een ecologisch groenbeleid.   De gemeente dient ook volop in te zetten op de zogenaamde korte keten waarbij de afstand tussen producent en consument zo klein mogelijk is. De lokale middenstand heeft zelf al dergelijke initiatieven genomen zoals het aanbod van groenten en fruit bij een lokale vleeshandelaar. Het is dan ook belangrijk dat het gemeentebestuur deze initiatieven ten volle steunt. Dit kan op verschillende wijzen zoals bv logistieke steun of communicatie in gemeentelijke publicaties.   Groen Jabbeke wil dit beleidsmatig ondersteunen door het oprichten van een landbouwraad, het behouden en versterken van de milieuraad en milieu-overtredingen consequent opsporen en vervolgen. Het is aangewezen om daarvoor een duurzaamheidsambtenaar aan te stellen.