Jeugdbeleid

Jeugd-in-een-kring-iStock-1278976695.jpg

Sinds de intrede van Groen in de gemeenteraad in 2017 hebben we geregeld gepleit om nu eens echt werk te maken van een jeugdbeleid. Jeugdhuis Utopia sloot in 2009 de deuren en luidde het einde in van enige politieke bekommernis voor de jeugd vanuit CD&V Jabbeke. Dat is ondertussen 15 jaar geleden. Een ganse generatie heeft nooit de mogelijkheid gehad om kennis te maken met wat een daadkrachtig jeugdbeleid zou kunnen inhouden. Het is dan ook dringend tijd om eindelijk werk te maken van een jeugdbeleid die naam waardig. Het is de verantwoordelijkheid van een gemeentebestuur om dit te realiseren.

De voorbije legislatuur is er nog steeds niets tot nauwelijks iets veranderd aan het jeugdbeleid in Jabbeke. We zagen weliswaar kleine verbeteringen en dit voornamelijk in de aanloop naar de verkiezingen. De vraag om een jeugdontmoetingscentrum wordt steeds afgewimpeld en zelfs ontkent. CD&V Jabbeke heeft een verouderde visie op de jeugd in het algemeen en vreest dat een jeugdontmoetingscentrum zal gepaard gaan met overmatig alcoholgebruik, drugsmisbruik, geluidsoverlast en vechtpartijen zoals in een ver verleden wel eens het geval was. Dat is niet serieus en de jongeren verdienen beter. Het is dan ook dringend tijd om in de nodige infrastructuur en begeleiding te voorzien. Daarom onze voorstellen.

 

De bouw en doorstart van een Jeugdontmoetingscentrum

Een jeugdontmoetingscentrum of JOC, vroeger een jeugdhuis genoemd, dat we voor

ogen hebben, moet een inclusieve, veilige en creatieve ruimte zijn waar jongeren hun passies kunnen ontdekken en uitoefenen en waar vriendschappen voor het leven ontstaan. De grootste uitdaging is het vinden van een geschikte locatie voor een jeugdontmoetingscentrum. Nochtans is er wel ruimte beschikbaar die centraal gelegen is in deelgemeente Jabbeke en op voldoende afstand is gelegen van bewoning.

We stellen voor om een fulltime jeugdwerker aan te stellen, die samen met de jongeren dit project in goede banen kan leiden. Deze jeugdwerker is tevens de secretaris van de jeugdraad en fungeert als de schakel en de wisselwerking tussen de jongeren en het gemeentebestuur. Er moet ook ruimte voorzien worden om allerlei evenementen en fuiven te organiseren, iets wat tot op heden in Jabbeke nog steeds moeilijk is.

Het JOC moet echter meer zijn dan slechts een plek voor evenementen en fuiven. Het JOC kan evolueren tot een veelzijdige omgeving waar jongeren onder andere kunnen studeren, informatie bekomen die hen interesseert, workshops bijwonen waar geëxperimenteerd kan worden met muziek enzovoort. Het strekt zich uit tot een bruisende hub waar de diverse talenten en interesses van jongeren worden aangemoedigd en ontwikkeld. Omdat er in het JOC een professionele jeugdwerker aanwezig is, is er ook plaats voor psychosociale begeleiding. Dat is in de huidige samenleving zeker geen overbodige luxe, maar een noodzaak. Ten slotte dient het dagelijks bestuur van het JOC deels in handen gelegd van de jongeren zelf via een JOC-raad. Zo is er constante participatie en inspraak en komen jongeren al vroeg in contact met vaardigheden hoe je een organisatie kan leiden. Talenten die nuttig zijn voor hun toekomst als volwassene.

 

De jeugdraad

De huidige jeugdraad beperkt zich tot slechts enkele bijeenkomsten per jaar, waarbij enkel jongeren van de bestaande Jabbeekse jeugdverenigingen aanwezig zijn. Er wordt zo al jarenlang een waardevolle kans gemist tot nauwere samenwerking tussen jongeren en het bestuur. Ondanks het feit dat de jeugdraad als adviesraad fungeert en jaarlijks een subsidie van 750 euro ontvangt, wordt het volledige potentieel nog niet benut.

Om de jeugdraad effectiever te maken, is het van cruciaal belang om de samenstelling te verbreden. We streven ernaar meer jongeren zonder directe banden met jeugdverenigingen in de jeugdraad op te nemen. Ook het JOC kan iemand afvaardigen naar de jeugdraad. Hierdoor ontstaat een meer diverse vertegenwoordiging, wat een bestuur in staat stelt om een breder scala aan inzichten te verzamelen over de behoeften van jongeren in Jabbeke en een constante open dialoog aan te gaan. Deze jeugdraad komt best minstens tweemaandelijks samen.

Met deze nieuwe aanpak streven we naar een jeugdraad die niet alleen een adviserende functie vervult, maar ook fungeert als een dynamisch forum dat de diversiteit van de jongeren in Jabbeke weerspiegelt en actief bijdraagt aan de uitrol van het jeugdbeleid.

 

De jeugdverenigingen

Onze jeugdverenigingen vormen een bruisende en diverse gemeenschap, gedragen door de buitengewone inzet van talloze vrijwillige jongeren. Week na week zetten deze jongeren zich onvermoeibaar in voor de leden van hun jeugdbeweging en hun toewijding verdient immense waardering van zowel de burgers als het bestuur. Zij dragen op dit ogenblik de jeugdwerking in onze gemeente. Daar mogen al eens bijkomende en verhoogde subsidies aan gespendeerd worden.

Er kwamen verschillende jeugdbewegingen bij en dat is positief. De afwezigheid van een JOC heeft dat wellicht deels in de hand gewerkt. De uitdaging is echter om deze jeugdverenigingen van een lokaal te voorzien wat allesbehalve voor de hand ligt en een rem betekent voor hun groei en ontwikkeling. Ook de huidige jeugdinfrastructuur in Varsenare is aan vernieuwing of zelfs nieuwbouw toe. Met de veroudering kwam ook de veiligheid in het gedrang.

Door te investeren in de infrastructuur van jeugdverenigingen kunnen we een duurzame basis leggen voor de groei van de jeugdinitiatieven in onze gemeente.

 

Speelpleinen en ruimte

In onze gemeente vind je tal van kleine wijkgebonden speelpleintjes terug. Velen staan er al decennia en zijn dringend aan vernieuwing toe. Ook in de oude wijken komen er immers jonge mensen wonen. Het onderhoud ervan moet systematischer om zowel de kwaliteit als de veiligheid te waarborgen. Het idee om in Jabbeke, net als in vele andere gemeenten, een groot speelplein te voorzien voor alle kinderen verdient aandacht. De locatie ligt voor de hand want een groot gedeelte van het park rondom het VTC wordt weinig benut. De reden is omdat dit park werd ontworpen om een landschap creëren en er daardoor geen permanente zaken mogen ingeplant worden. Nochtans is er vlakbij de cafetaria van het VTC waar ouders met zicht op hun kinderen iets kunnen nuttigen. Dat potentieel niet gebruiken is een gemiste kans.

De gemeenteraad nam al in 2021 de beslissing om twee skateparken te voorzien in Jabbeke en Varsenare. Omwille van blunders in de omgevingsaanvraag voor de vernieuwing van het SPC zal Varsenare daar nog een tijdje moeten op wachten. Het skatepark in Jabbeke ging open in maart 2024, maar de verwachtingen lagen toch beduidend hoger dan wat er vandaag aanwezig is. Men had beter moeten nadenken, want Jabbeke heeft nochtans nood aan een voldoende groot en uitdagend skatepark.

De verschillende deelgemeenten kunnen ook wel wat hangplekken voor jongeren gebruiken. Deze kunnen worden ingericht op publieke plaatsen waar er een vorm van sociale controle mogelijk is, maar jongeren niet op de vingers worden gekeken door bijvoorbeeld camera's. Een beetje vertrouwen schenken mag wel. Automatische verlichting en een regelmatig geleegde vuilnisbak helpen om het voor iedereen aangenaam te houden.