Middenstand en economie

42579589825_823df2c381_b.jpg.jpg

Ondernemers, ongeacht de grote van het bedrijf, worden vaak geconfronteerd met gelijkaardige uitdagingen zoals onder meer de arbeidsmarkt, fiscaliteit, regelgeving, enz. Allemaal zaken die op het Vlaamse en federale niveau worden beslist en waar een lokaal bestuur geen invloed op heeft. Een bestuur kan dus best focussen op wat ze wel kan doen om de lokale handelaars te ondersteunen.

Een duidelijke en tijdige communicatie naar de handelaars inzake activiteiten die de bereikbaarheid en parkeergelegenheid in het gedrang brengen is een vraag die reeds 18 jaar geleden werd gesteld door Unizo. Via een communicatieplan willen we gemeentelijke structuren creëren die aan die vraag tegemoetkomen. Dat zal wat tijd vergen, maar eens gerealiseerd vooral problemen voorkomen. Ook de vraag om een gebruiksvriendelijk gemeentelijke website is terecht. Er kan een apart gedeelte opgenomen worden met relevante informatie gericht op de zelfstandige ondernemers.

De mobiliteit van de klanten en dus een goede bereikbaarheid van hun zaak is een constant bezorgdheid van de handelaars. Ook voldoende parkeergelegenheid is daarbij noodzakelijk. Beide zijn grote uitdagingen voor een lokaal bestuur. Veel heeft te maken met de ruimtelijke ordening van de gemeente. Nieuwe wijken brengen meer klanten, maar ook meer volk op de been wat mobiliteitsproblemen met zich meebrengt. Deze willen ook hun auto kunnen parkeren op een aanvaardbare wandelafstand. Door de appartementisering van de dorpskernen viel de kleinhandel in de dorpskernen gedeeltelijk weg. Handelszaken, vrije beroepen, medische praktijken en dergelijke meer verhuisden grotendeels naar de grote toegangswegen wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Het voorzien van voldoende parking is in elke deelgemeente een uitdaging en zeer specifiek gelinkt aan de situatie ter plaatse. Een pasklaar antwoord is er niet. We menen dat er ook moet gedacht worden in de hoogte en ondergronds. Zo wordt de schaarse ruimte beter benut. Wat betreft de parkeergelegenheid langs grote wegen stelt het probleem zich dat daar geen officiële parkeerplaatsen zijn en dat auto's geregeld deels op het al smalle fietspad geparkeerd staan wat niet mag. Een lokaal bestuur kan daar best nu al rekening me gehouden en oplossingen uitdenken op korte en lange termijn.

De snelle groei van de bevolking leidde tot meer verplaatsingen. De vraag uit de bevolking naar meer veiligheid is dan ook zeker terecht. Voor Varsenare is er reeds een mobiliteitsplan met verschillende opties beschikbaar, maar dit werd nog niet uitgevoerd. Deze plannen moeten echter ook rekening houden met voldoende bereikbaarheid van de handelszaken. Het doel moet zijn om rustige en veilige wijken te creëren en toch een trage, maar vlotte mobiliteit te voorzien.

De vraag naar industriegebied is een constante. Bij Groen Jabbeke stellen we ons daar deels vragen bij. Er wordt veel te weinig en te traag ingezet op reconversie van oude industriegebieden en er wordt te vaak schaarse open ruimte ingenomen. In Jabbeke werd een compleet site in het Vlamingveld grondig aangepakt en verscheen er op de oude gronden gloednieuwe panden voor ondernemingen. Dat is een mooi voorbeeld van goed bestuur. De provincie is op zoek naar nieuw aan te snijden industriegebied. In Jabbeke gaat het om drie stukken landbouwgrond die men wil omzetten naar industriegrond. Deze gronden liggen allen ten noorden van de E40 aan het op- en afrittencomplex. Hoewel we niet akkoord kunnen gaan met dit initiatief, begrijpen we ook dat deze gronden strategisch goed gelegen zijn. Indien de keuze toch op Jabbeke zou vallen, pleiten we ervoor dat voorrang wordt gegeven aan Jabbeekse bedrijven die reeds lang gronden zoeken om te verhuizen of uit te breiden. Die nood is immers wel zeer duidelijk aangetoond.

Het is opvallend dat er de voorbije legislatuur heel wat evenementen zijn bijgekomen in Jabbeke. Wie vandaag zegt dat er in Jabbeke niets te beleven valt, heeft niet goed opgelet. De hand van de schepen van feestelijkheden is duidelijk te zien en hij trok de organisatie van een aantal evenementen naar zich toe waaronder de nacht van Jabbeke. We juichen zijn initiatieven toe, maar niet blindelings. Vanuit de bevolking en de middenstand klonken ook andere geluiden waar rekening mee dient gehouden te worden. Wanneer de bevolking groeit en mensen dichter op elkaar gaan wonen, is het bewaren van een zekere rust de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Ieder van ons organiseert wel eens een feestje thuis waarbij de buren worden verwittigd of zelfs uitgenodigd. Vaak gebeurt dat in de warme maanden. Slechts in zeldzame gevallen leidt dit tot problemen en moet de politie tussenkomen. Daarnaast organiseren veel Jabbeekse verenigingen een jaarlijks evenement om de kas te spijzen. Dat is ook nodig om het financieel leefbaar te houden . Sinds de coronacrisis weten we hoe belangrijk dit kan zijn en soms het verschil betekent tussen verder doen of stoppen. Ook de gemeente zelf organiseert een jaarlijkse nacht van Jabbeke tijdens het Jabbeekse kermisweekend. Te slotte zagen we ook heel wat verschillende privé initiatieven zich ontwikkelen. Het ene al wat professionelere dan het andere. Als je dit alles bij elkaar neemt is het toch heel wat en is de opmerking dat de openbare rust verstoord wordt zeker niet uit de lucht gegrepen. We wezen de burgemeester er al op dat er best eens een plan van aanpak wordt opgesteld. Het zonder meer goedkeuren van alles wat zich aandient of wordt aangevraagd, zal op termijn op een (juridische) muur lopen met alle gevolgen van dien.

De gemeente stelt zich best wat terughoudend op ten aanzien van pure private initiatieven zoals de zomer- en winterbars. Ze zijn niet alleen een gigantische concurrentievervalsing voor de succesvolle Jabbeekse horeca, heel wat kosten worden betaald door de gemeente en dat betekent door u. Opmerkelijk ook is dat de grootste evenementen hoofdzakelijk worden georganiseerd door niet-inwoners en vaak en voornamelijk mensen aantrekken die helemaal niet in onze gemeente wonen. Inwoners die al een aantal jaar proberen een jaarlijks evenement uit de grond te stampen dat eerder gericht is op de inwoners moeten de voorkeur krijgen wanneer er beslissingen worden genomen.

De nacht van Jabbeke werd bij haar ontstaan georganiseerd door de zelfstandige handelaars van groot-Jabbeke. De organisatie werd uit hun handen genomen, maar of dat een verbetering is geweest, is koffiedik kijken. We merken dat het aantal aanwezigen toch daalt en de kosten hoger oplopen. De programmatie is vaak ook eenzijdiger dan vroeger. Grootser is niet altijd beter. Dat kan eens herbekeken worden in samenspraak met de adviesraad voor lokale economie.