Jabbeke blundert met ruimte

28 September 2023

Jabbeke blundert met ruimte

Het beleid inzake ruimtelijke ordening is ronduit dramatisch. We namen de proef op de som en bekeken alle beslissingen in omgevingsvergunningen die in de 3 eerste maanden van 2023 werden genomen. Een kort overzicht.

Wat opvalt in deze beslissingen is dat het bestuur systematisch adviezen van de eigen gemeentelijke ambtenaar en officiële overheidsinstanties naast zich neerlegt. Dat sommige van die beslissingen ernstige risico's inhouden voor de toekomst is bijzonder verontrustend. Burgers nemen het heft soms zelf in handen en dienden met succes beroep in tegen grote projecten te Varsenare. De burgemeester beaamde dat er tegen elk project bezwaar wordt
ingediend. De adviezen van de Vlaamse bouwmeesters worden door grote bouwpromotoren en verkavelaars misbruikt om in de rand rond Brugge de dorpskernen vol te bouwen met appartementsblokken. Zo veranderen de kleine dorpen van weleer in voorstedelijk gebied. Het beleid moet dringend aangepast worden waarbij er veel meer gecommuniceerd en rekening gehouden wordt met de omwonenden. Een veel striktere regelgeving voor grote projecten is dus nodig. 

Risicovolle beslissingen

Een waterinfiltratieplan voor een verkaveling in Varsenare noord werd 'vergeten' door de verkavelaar. De provincie trok de vergunning in tot dit in orde was gebracht. Vanuit het bestuur is dit een ernstige fout in een regengevoelig gebied. Een inwoner verkreeg een verharding die afweek van de verkavelingsplannen. De gemeentelijke ambtenaar verwoorde het als een gevaarlijk precedent met een enorm risico op wateroverlast als elke bewoner dit verkrijgt. De verhardingsgraad van deze wijk is namelijk al vrij hoog.

De vraag om een ingebuisde beek open te leggen, kreeg een negatief advies van de Nieuwe Polder van Blankenberge omwille van groot overstromingsrisico tot aan het centrum van Varsenare. De vraag kwam er na problemen met gronderosie tijdens hevige regens met modder op de straat tot gevolg. De Nieuwe Polder wees op de oorzaken, gaf oplossingen en stelde zelfs subsidies voor, maar het bestuur negeerde dit advies. Pas nadat we er op hadden gewezen in de gemeenteraad werd een nieuwe vergadering belegd.

Ruimtelijke ordening heeft een grote invloed op ons allemaal. Dit willekeurig beleid moet stopgezet worden.